Lan giả hạc Bắc Kan - vườn lan Thành Nguyễn

lan giả hạc Bắc Kạn

100.000

Lan giả hạc Bắc Kạn cây cấy mô

Cây mẹ là cây cánh ám Bắc Kạn.

Giá 100.000/ cốc. Mỗi cốc có từ 1-2 thân.

Hết hàng